ip ไอพี   ชื่อผู้ใช้งาน : ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ [ ]
รายการ
Online เกี่ยวกับผู้ใช้งาน
กลับหน้าแรก
เพิ่มข้อมูลนักเรียน
เพิ่มข้อมูลการลานักเรียน
เพิ่มข้อมูลวันหยุดโรงเรียน
เพิ่มข้อความข่าวหน้าจอ
เพิ่มรูปข่าวหน้าจอ
ค้นหาข้อมูลนักเรียน
ค้นหาข้อมูลการลานักเรียน
ค้นหาข้อมูลวันหยุดโรงเรียน
ค้นหาข้อความข่าว
ค้นหาข้อมูลรูปข่าว
กำหนดการส่ง SMS
รายงานนักเรียนมาสาย
พฤติกรรม (สะสม) มาเรียน ***
พฤติกรรม (สะสม) ไม่มาเรียน *
บันทึกพฤติกรรม เชิงบวก ***
บันทึกพฤติกรรม เชิงลบ ***
สรุปพฤติกรรมทั้งโรงเรียน ***
พฤติกรรมแจกแจงชั้นเรียน ***
พฤติกรรมแจกแจงชาย-หญิง**
รายงานนักเรียนขาดเรียน
กราฟรายงานมาสายทั้งหมด
กราฟรายงานมาสายระดับชั้น
กราฟรายงานขาดเรียนทั้งหมด
กราฟรายงานขาดเรียนระดับชั้น
สถิตินักเรียนมาเรียน
รายงานการมาเรียนรายบุคคล
รายงานการมาเรียนตามห้อง
รายงานการส่ง SMS ผู้ใช้
รายงานการส่ง SMS อัตโนมัติ
ค้นหาข้อมูลของบุคลากร
เพิ่มข้อมูลการลาของบุคลากร
ค้นหาข้อมูลการลาของบุคลากร
รายงานการมาทำงานบุคลากร
ส่งไฟล์ & ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนมีสแกนลายนิ้วมือ
นักเรียนไม่มีสแกนลายนิ้วมือ
ออกจากระบบ